Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie w dniach 5-6 września 2012 roku organizuje sympozjum naukowego pt. "Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego – II".

Obrady odbywać się będą pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej. Miejscem obrad jest Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, przy ul. Wojska Polskiego 2.

Celem sympozjum jest doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednym z wszechobecnych w życiu człowieka terminów jest „kryzys”, który jest pojęciem wieloznacznym, pochodzi od starogreckiego „krisis” i oznacza punkt zwrotny, przesilenie, moment rozstrzygający, jakościową zmianę układu lub w układzie. W języku potocznym termin „kryzys" używany jest w sytuacjach, które kojarzą się z zagrożeniem.

Dostępna literatura kryzys definiuje w sposób wieloznaczny, jednak ogólnie można stwierdzić, że kryzys to specyficzny stan lub proces, który może mieć różny zasięg terytorialny i czas trwania. Dotkliwość kryzysu może być zróżnicowana. Niewątpliwie ocena kryzysu zależy od tego, z jakiego miejsca prowadzona jest obserwacja. Miejscami, o których mowa powyżej może być obserwacja prowadzona z zewnątrz, z wewnątrz w trakcie trwania kryzysu bądź po zakończeniu kryzysu w odstępie czasowym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ocena powyższego zjawiska będzie odmienna.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa etapy i cztery fazy procesu zarządzania kryzysowego. Pierwszy etap, planowania występuje przed zdarzeniem i obejmuje fazy zapobiegania i przygotowania. Natomiast drugi etap realizowania występuje po zdarzeniu i obejmuje fazy reagowania i odbudowy.

Zarówno w polityce bezpieczeństwa państwa jak i innych państw obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie problematyki działań zarządzania kryzysowego. Sprawność i skuteczność tychże działań, o których mowa powyżej zależy w dużym stopniu od umiejętności, kompetencji i wiedzy zarówno osób kierujących działaniami, jak i jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych.

W obecnych czasach zagrożenia różnego typu występują coraz częściej, rozwijają się bardzo dynamicznie przekształcając się w sytuacje kryzysowe o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym. Powyższemu zjawisku bardzo często w jego pierwszej fazie towarzyszy chaos i dezorganizacja spowodowana zaskoczeniem.

Problemy towarzyszące zarządzaniu kryzysowemu skłaniają do poszukiwania na podstawie doświadczeń i teorii skutecznych rozwiązań, działań czy procesów w badanej dziedzinie w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach.

PROGRAM SEMUNARIUM

od 16.00 w przeddzień sympozjum
Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników sympozjum

pierwszy dzień sympozjum

 

7.45 - 8.30
Śniadanie

8.40 – 09.45

Cześć wstępna sympozjum, której przewodniczy płk SG Artur WĄSOWSKI

Temat wystąpienia

Odpowiedzialny

Instytucja

8.40-9.00

Otwarcie sympozjum

Podpisanie porozumienia

płk SG Artur WĄSOWSKI


Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

prof. dr hab. inż. Ryszard K. PISARSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

9.00 - 9.10

Wspólne zdjęcie uczestników sympozjum

płk SG Artur WĄSOWSKI

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

09.10 - 09.40

Słowa wstępne

prof. dr hab. inż. Ryszard K. PISARSKI
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK

Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie

dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

09.40 - 09.45

Zapoznanie z przebiegiem sympozjum

płk SG Marek WASZCZUK

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

09.45 – 12.15

Pierwsza sesja obrad plenarnych „Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego”, której przewodniczy dr inż. Barbara KACZMARCZYK

Temat wystąpienia

Autor

Instytucja

09.45-10.00

Bezpieczeństwo publiczne - zarys problemu

dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

10.00-10.15

Zintegrowane zarządzanie granicami państwowymi

płk SG Piotr PATLA

Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej

10.15-10.30

Podstawy organizacji i zarządzania

dr Jan BUDKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

10.30-10.45
Przygotowanie organizacji do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej

dr inż. Jarosław PROŃKO

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

10.45-11.00
Przywództwo w sytuacji kryzysowej

prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI

Uniwersytet Wrocławski
we Wrocławiu

11.00 -11.15

Przestępczość jako zjawisko o niejednoznacznym rodowodzie

dr Paweł KOBES

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

11.15-11.45
Dyskusja

dr inż. Barbara KACZMARCZYK


11.45-12.15 przerwa

12.15 – 14.30

Druga sesja obrad plenarnych „Teoria i praktyka wspólnych działań – podejście konfrontatywne”, której przewodniczy dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI profesor nadzwyczajny WSPol w Szczytnie

Temat wystąpienia

Autor

Instytucja

12.15-12.30

Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną. Wybrane zagadnienia.

podinsp. dr Robert SOCHA

Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie

12.30-12.45

Wybrane aspekty współdziałania Straży Granicznej z Państwową Strażą Pożarną

st. bryg. mgr inż. Bogusław KOGUT

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

12.45-13.00

Zarządzanie kryzysowe w drogowym przejściu granicznym

st. sierż. SG Tomasz CISZEWSKI

Bieszczadzki Oddziała Straży Granicznej w Przemyślu

13.00-13.15

Przygotowania oddziału Straży Granicznej do UEFA - Euro 2012

mjr SG Mieczysław ZIELIŃSKI

Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

13.15-13.30

Funkcjonowanie Straży Granicznej podczas Euro 2012

płk SG Zbigniew PLATER-ZYBERK

Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie

13.30-13.45

Koordynacja i współpraca w Straży Granicznej

por. SG Barbara MRÓZ

Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie

13.45-14.00

Obieg informacji w systemie bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

mł. insp. Tomasz SZYMCZYNA

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

14.00-14.30 Dyskusja

dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI


15.00-16.00 obiad

16.35-19.30 – wyjazd autokarem, w celu zapoznania się z systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu lubańskiego

19.00-20.00
Czas wolny

Od 20.00
Uroczysta kolacja

drugi dzień sympozjum

8.00 - 9.00

Śniadanie

09.10 – 11.40

Trzecia sesja obrad plenarnych „Prewencja kryzysowa”, której przewodniczy dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK profesor nadzwyczajny WSA w Bielsku-Białej

Temat wystąpienia

Autor

Instytucja

9.10 - 9.25

Charakterystyka powodzi w terenach górskich

przedstawiciel

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

09.25-09.40

Rola zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej

dolin rzecznych

dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK

Wyższa Szkoła Administracji
w Bielsku-Białej

09.40-9.55

Określanie zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem modelowania

dwuwymiarowego

mgr inż. Radosław RADOŃ

mgr inż. Krzysztof KONDZIOŁKA

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

9.55 – 10.10

Wpływ organizacji stałych dyżurów
na zdolność do podjęcia działań
w sytuacjach zagrożeń

mgr Dionizy SZYMCZAK

Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
w Warszawie

10.10-10.25

Lokalne systemy ostrzeżeń powodziowych (LSOP)

mgr inż. Małgorzata SIUDAK

mgr inż. Paweł MADEJ

mgr inż. Roman Konieczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

10.25-10.40

Systemy informatyczne służące zapobieganiu klęskom żywiołowym

mgr inż. Wiesław KRZEWINA

Nadleśnictwo Świeradów

10.40-11.10
Dyskusja

dr hab. inż. Beniamin WIĘZIK


11.10 - 11.40 przerwa

11.40 – 13.10

Czwarta sesja obrad plenarnych „Doświadczenie i technika a doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego”, której przewodniczy dr Paweł KOBES

Temat wystąpienia

Autor

Instytucja

11.40-11.55

Miejsce i rola ośrodków szkolenia
w doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy Straży Granicznej

płk SG Marek WASZCZUK

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

11.55-12.10

Komunikacja społeczna Policji – raport wstępny z badań

prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA

Uniwersytet Śląski w Katowicach

12.10-12.25

Ćwiczenia jako sposób racjonalizacji procesów zarządzania kryzysowego

dr inż. Barbara KACZMARCZYK

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

12.25-12.40

Informatyczne wsparcie procesów zarządzania kryzysowego

mgr inż. Piotr NADYBSKI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

12.40-13.10

Dyskusja

dr Paweł KOBES
13.10 – 13.40

Cześć końcowa sympozjum, której przewodniczy płk SG Artur WĄSOWSKI

Temat wystąpienia

Autor

Instytucja

13.10-13.30

Podsumowanie obrad w sesjach plenarnych

płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK

Sztab
Komendanta Głównego
Straży Granicznej w Warszawie

dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie

13.30-13.40
Zakończenie sympozjum

płk SG Artur WĄSOWSKI

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

14.30-16.00 obiad

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji organizacji sympozjum.

Materiały: PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.