Studia podyplomowe w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi nabór na dwusemestralne studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2012/2013. Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 31 stycznia 2013 roku. W ofercie studiów podyplomowych dostępne są kierunki z obszaru administracji, zarządzania, bezpieczeństwa oraz językowe.

- ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE dla KADRY KIEROWNICZEJ w ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - celem studiów jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu współczesnego administrowania sprawami publicznymi i nowoczesnego zarządzania w jednostkach publicznych. Studia ukierunkowane są na przygotowanie słuchaczy do podejmowania optymalnych decyzji kierowniczych. Zaproponowane zagadnienia uwzględniają specyfikę podejmowania trafnych decyzji kierowniczych, zarządzania w administracji publicznej, metod twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, właściwej autoprezentacji, etyki a także problematyki unijnej na temat funkcjonowania administracji, interpretowania przepisów prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa: administracyjnego, pracy, cywilnego, finansowego oraz zamówień publicznych oraz praktycznych umiejętności administrowania i zarządzania kadrami oraz niezbędnych zasad negocjacji.

BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY - nabycie wiedzy w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Studia uprawniają absolwentów do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty jak również głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

TŁUMACZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO - celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji tłumacza tekstów pisemnych i/lub mówionych w szerokim zakresie tematyki i form wypowiedzi oraz zapoznanie uczestników studiów z warsztatem tłumacza przysięgłego i z praktyką przekładu tekstów specjalistycznych. Studia obejmują także doskonalenie umiejętności skutecznego działania językowego we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych oraz świadomego stosowania werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu, prowadzenia rozmów i negocjacji, doboru formy stosowanej do treści przekazu. Tematyka studiów obejmuje teoretyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa, podstaw komunikacji interkulturowej i stylistyki języka polskiego oraz praktyczne umiejętności przekładu tekstów prawnych, ekonomicznych i handlowych, innych tekstów specjalistycznych (medycznych, technicznych, unijnych i urzędowych), tekstów literackich oraz technik, strategii i metod tłumaczeniowych). Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia posługujących się biegle językiem polskim w obrębie szerokiego zakresu tematów oraz dysponujących dobrą znajomością języka niemieckiego potwierdzoną certyfikatem językowym co najmniej na poziomie B2 biegłości językowej (nie dotyczy to absolwentów studiów z zakresu filologii germańskiej i rodzimych użytkowników języka niemieckiego, którzy nie są zobowiązani do przedstawiania jakichkolwiek świadectw potwierdzających ich znajomość języka niemieckiego).

- TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO - celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji tłumacza tekstów pisemnych i mówionych w szerokim zakresie tematyki i form wypowiedzi oraz zapoznanie uczestników studiów z warsztatem tłumacza przysięgłego i z praktyką przekładu tekstów specjalistycznych. Studia obejmują także doskonalenie umiejętności skutecznego działania językowego we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych oraz świadomego stosowania werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu, prowadzenia rozmów i negocjacji, doboru formy stosowanej do treści przekazu. Tematyka studiów obejmuje teoretyczną wiedzę z zakresu przekładoznawstwa, podstaw komunikacji interkulturowej i stylistyki języka polskiego oraz praktyczne umiejętności przekładu tekstów prawnych, ekonomicznych i handlowych, innych tekstów specjalistycznych (medycznych, przemysłu i techniki, unijnych i urzędowych), tekstów literackich oraz technik, strategii i metod tłumaczeniowych. Treści poszczególnych bloków mogą okazać się pomocne ich absolwentom w zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego. Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia posługujących się biegle językiem polskim w obrębie szerokiego zakresu tematów oraz dysponujących dobrą znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem językowym na poziomie B2 biegłości językowej (nie dotyczy to absolwentów studiów z zakresu filologii angielskiej).

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ w ORGANIZACJI - studia skierowane są do kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie norm ISO serii 9000. Studia są organizowane we współpracy z TÜV Nord Polska. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - po spełnieniu wymogów regulaminowych studiów oraz certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008 - po zdaniu egzaminu na zakończenie studium - nadany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. Absolwenci studiów mogą ubiegać się certyfikat pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością według norm - wydany przez TÜV CERT - jeśli spełniają określone przez ISO wymagania zawodowe i praktyczne,

ZARZĄDZANIE i MARKETING - celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej, najważniejszej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem i innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku. Słuchacze zapoznają się z rolą jaką odgrywają działania marketingowe i współczesne koncepcje, metody i techniki zarządzania w nowoczesnym kierowaniu organizacjami, które zamierzają odnieść sukces na rynku.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – PODEJMOWANIE i PROWADZENIE - celem studiów jest wskazanie uczestnikom, w jaki sposób, krok po kroku otworzyć i następnie prowadzić własną firmę. Zorientowanie studiów na aspekty praktyczne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pozwoli słuchaczom zapoznać się z przepisami prawa odnoszącymi się do tego rodzaju przedsięwzięć, możliwymi formami opodatkowania, metodami prognozowania zysku i minimalizowania ryzyka, nowoczesnymi instrumentami marketingowymi, niezbędnymi w skutecznym prowadzeniu własnej firmy, możliwymi źródłami zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej (w tym ze środków budżetowych i europejskich) oraz pozwoli wykształcić umiejętność skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim.

Kandydaci na słuchaczy powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia,
- ankietę kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię, 
- kserokopię dwóch stron dowodu osobistego lub innego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość,
- w przypadku studiów podyplomowych tłumacz języka niemieckiego i
  tłumacz języka angielskiego certyfikat językowy potwierdzający co
  najmniej poziom B2 biegłości językowej (nie dotyczy to absolwentów
  studiów z zakresu filologii germańskiej i filologii angielskiej),
- dwie aktualne fotografie kandydata zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
  dowodów osobistych,
- dowód wpłaty wpisowego lub jego kserokopię,
- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia lub
  oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza
  (jeśli zakład kieruje na studia).

Dokumenty należy składać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, w pokoju nr 104 w budynku C lub przesłać pocztą z dopiskiem „Studia Podyplomowe” na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ul. Sejmowa 5 A, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje pod numerami tel 76 723 23 60, 76 723 23 61 pisząc na adres e-mail: podyplomowe@pwsz.legnica.edu.pl oraz na stronie internetowej www.cku.pwsz.legnica.edu.pl.

Materiały: PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.