Ochrona środowiska na terenach przemysłowych

/uploads/59/16/5916fe32a273ce466b895ed38f992816/thumb-Logo_-_PWSZ_im._Witelona_w_Legnicy.jpg

Wydział Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniach 17-19 września 2012 roku organizuje międzynarodowe seminarium naukowe pt. "Ochrona środowiska na terenach przemysłowych".

Celem seminarium będzie przedstawienie osiągnięć różnych podmiotów działających w regionie Dolnego Śląska w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska i porównanie ich z działaniami prowadzonymi na analogicznych terenach przemysłowych w Europie. Uczelnia ma doświadczenia w organizacji seminariów i konferencji w dziedzinie ochrony środowiska, jednakże do tej pory odbywało się to w krajowym wydaniu.

W wyniku nawiązanej współpracy z Uczelniami Basenu Morza Bałtyckiego (BUP) oraz partnerskimi uczelniami z terenu całej Europy postanowiono zorganizować międzynarodowe seminarium. Swój patronat honorowy nad seminarium zgodzili się objąć Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Prezydent Miasta Legnicy oraz Rektor PWSZ im. Witelona w Legnicy, a także Dyrektor Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska Hochschule w Zittau.

Uczestnicy seminarium skupią się na przedstawieniu osiągnięć w regionie w zakresie działań proekologicznych dokonywanych zarówno przez przemysł, jak i samorządy, na tle podobnych działań w Europie. Problematyka ochrony środowiska na terenach przemysłowych jest bardzo ważna  na terenie naszego kraju, a w szczególności na terenie Dolnego Śląska, gdyż jest to obszar o bardzo dużym uprzemysłowieniu. Istnienie przemysłu wiąże się z poważną ingerencją w środowisko naturalne. W czasie gdy przemysł ten powstawał i się rozwijał zagadnienia ochrony środowiska traktowane był z niewielką uwaga. Dopiero po zmianach ustrojowych i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, problematyka ta znalazła swoje istotne miejsce.

Organizowane seminarium ma przede wszystkim na celu ukazanie szeregu osiągnięć jakie mają miejsce na terenie Dolnego Śląska, szczególnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz w mieście Legnicy.

Współorganizatorami obrad są:  KGHM "Polska Miedź" S.A oraz Urząd Miasta w Legnicy.

WPROWADZENIE DO TEMATYKI SYMPOZJUM

    Środowisko przyrodnicze jest zróżnicowane i ulega ciągłym przeobrażeniom, które zmieniają jego produkcyjne i ekologiczne właściwości. Najbardziej intensywne tempo tych zmian zaobserwować można w warunkach antropopresji. Związane jest to z emisją różnorodnych form zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleb, a także z geomechanicznymi i hydrologicznymi przekształceniami środowiska glebowo-roślinnego.
    Szczególnym przykładem silnego oddziaływania na środowisko jest przemysł wydobywczy zlokalizowany w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, ze względu na swoją specyfikę i procesy technologiczne. Kopalnie i zakłady przeróbcze są źródłem znacznej ilości odpadów poflotacyjnych i wód dołowych, powodują dewastację powierzchni ziemi oraz przekształcenia geomechaniczne i hydrologiczne. Działalność wydobywcza wpływa ponadto na chemizm wód i gleb, szczególnie w wyniku przedostawania się do nich zanieczyszczonych, wysokozmineralizowanych wód oraz w wyniku pylenia z powierzchni składowisk. Z hutnictwem miedzi związana jest z kolei emisja do atmosfery pyłów metalonośnych i gazów. Huty wytwarzają również  ścieki ogólno przemysłowe, szlamy ołowionośne z mokrego odpylania gazów szybowych oraz odpady stałe w postaci żużli z pieców szybowych.
    Tereny objęte wymienionymi negatywnymi skutkami działalności antropogenicznej powinny być, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa, poddane procesowi rekultywacji, czyli zabiegom mającym na celu przywrócenie wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom zdewastowanym i zdegradowanym. Na obszarze działalności KGHM Polska Miedź S.A. od wielu lat trwają intensywne prace, które pozwoliły na wprowadzenie nowych i skutecznych metod rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych
    W KGHM Polska Miedź S.A istnieje świadomość jak istotny jest to obiekt dla funkcjonowania firmy i jak wiele uwagi należy mu poświęcać, aby był całkowicie bezpieczny
i w miarę możliwości technicznych przyjazny środowisku. Do współpracy w tym zakresie KGHM powołał nie tylko czołowych ekspertów krajowych z Instytutu Morskiego, Politechniki Warszawskiej, AGH, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ale także międzynarodowy zespół ekspertów (ZEM), który pracuje od 1992, a składa się ze specjalistów o uznanej pozycji w świecie w dziedzinie geotechniki. W efekcie całego dorobku naukowego i praktycznego eksploatacja i działania proekologiczne związane z tym obiektem prowadzone są zgodnie ze sztuką najlepszych dostępnych technik (BAT - Best Available Techniques).
Związana z działalnością składowiska "Żelazny Most" gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona powietrza i ziemi są prowadzone zgodnie z krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawą o odpadach oraz standardami Unii Europejskiej. Specjaliści zagraniczni wizytujący ten obiekt wyrażają bardzo dobre opinie o zastosowanych technologiach, procedurach monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa oraz  o stanie eksploatacji składowiska

PROGRAM SEMINARIUM

17 września 2012 r.

9:00     Rejestracja - ul. Sejmowa 5E
10.00   Powitanie i otwarcie seminarium przez Rektora PWSZ
             im. Witelona w Legnicy prof. dra hab. inż. Ryszarda K.
             Pisarskiego oraz przedstawiciela BUP - Polska
10:30  Referat: Ochrona środowiska w KGHM Polska Miedź
           S.A., jako proces ciągłej minimalizacji oddziaływania
           przemysłu na środowisko naturalne - Janusz Piątkowski
           Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej KGHM
           Polska  Miedź S.A
10:45    Referat: Ecological and hydrological aspects of
             remediation of former mining landscapes Prof.
             dr rer. Nat. Bernd Delakowitz, University of
             Applied Sciences Zittau/Goerlitz
11:15    Referat: Problemy rekultywacji terenów
             przemysłowych - prof. Choma - Moryl
13:00   Referat 1: Prawne aspekty rekultywacji w prawie
            europejskim - Prof. Ludwig Schmahl
13.30   Referat 2: Prawne aspekty rekultywacji w prawie
            polskim- mgr Beata Walewska
14.00   Podsumowanie moderatora modułu przez prof. dr hab.
            Jana Bocia
14:30    Przerwa
15.00    Referat: Chemical Aspects During the Flooding of
             a Former Lignite Open Pit Mine - Considering Uranimum
             Mobilization, Prof. dr Volker Ender, Zittau
15.30    Referat: Rekultywacja terenów zdegradowanych w
            wyniku działalności górnictwa miedziowego - zarys
            stosowanych metod - dr Daniel Ochman
16:00    Zakończenie 1 dnia seminarium


18 września 2012 r.
SESJA WYJAZDOWA


09:00     Wycieczka do Zakładu Hydrotechnicznego KGHM
              Polska Miedź S. A. w Rudnej, w drodze powrotnej
              zbiornik "Gilów" Zbiórka: Dom Studenta,
              ul. A. Mickiewicza 10

        Referat:  Zmiany właściwości fizycznych i fizyko
        - chemicznych gleb zachodzące pod wpływem
        wysokozmineralizowanych wód przesączających się
        ze składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most"
        - dr Daniel Ochman
15:00    Wycieczka - zbiorniki poflotacyjne "Konrad" i
            "Iwiny"

        Referat: Ocena możliwości wykorzystania osadów
        ściekowych do biologicznej rekultywacji środowisk
        odpadów po flotacji rud miedzi na przykładzie
        zbiorników: Konrad i  Iwiny - dr Magdalena Gawron
       
19 września 2012 r.
PANEL SAMORZĄDOWY


9:30
10:00    Referaty przygotowane przez Urząd Miasta Legnica
10:30  
11:00    Przerwa
11:30    Referat przygotowany przez Urząd Miasta Legnica
12:00    Prezentacja dokonań miasta Legnicy w terenie
             - wyjście
13:00    Podsumowanie seminarium

Materiały:  Rzecznik Prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy

©TELVINET 2008. All rights reserved.